Inloggen

Vvn

Statuten en huishoudelijk reglement

Vvn

Statuten en huishoudelijk reglement

STATUTEN van de VVN vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-4-2010

NAAM , ZETEL EN DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging is genaamd: " De Verenigde Vinologen Nederland "
(kortheidshalve aan te duiden met: VVN).
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Huizen – Noord Holland.
De vereniging is opgericht op één september 1974 en wel voor onbepaalde tijd.

DOEL
ARTIKEL 2
De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle afgestudeerde vinologen van de Wijnacademie door voorwaarden te scheppen voor het op peil houden van de kennis op wijngebied in de breedste zin, het scheppen van een platform voor kennisuitwisseling en het bevorderen van de maatschappelijke ontwikkelingen op wijngebied in het algemeen en voor de leden der vereniging in het bijzonder, dit alles in de ruimste zin des woords.
Zij tracht haar doel te bereiken door :
a) het houden van evenementen binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging.
b) het ondersteunen van initiatieven binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging.
c) al datgene, wat dienstig kan zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

BOEKJAAR
ARTIKEL 3
Het boekjaar van de vereniging, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van dat jaar.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
De vereniging kent leden en ereleden.
Leden en ereleden zijn de leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering met stemrecht.
Leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1.
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3.


ARTIKEL 5
Aan de activiteiten van de vereniging kunnen onder de benaming van aspirant-leden deelnemen diegenen die studeren voor het diploma Vinoloog van de Wijnacademie.
De aspirant-leden zijn geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, doch hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht.
Een aspirant-lid wordt lid door het behalen van het diploma Vinoloog van de Wijnacademie zonder verdere formaliteiten. Het behalen van het diploma wordt door hem/haar direct gemeld aan de ledenadministrateur. Het lidmaatschap als lid gaat in bij het begin van een nieuw verenigingsjaar na het behalen van het diploma.
Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van maximaal 4 jaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.


ARTIKEL 6
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over "leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de leden als de ereleden verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over "lidmaatschap" zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het lidmaatschap van de leden ,ereleden als aspirant-leden verstaan.


ARTIKEL 7
Leden kunnen worden zij die de titel Vinoloog van de Wijnacademie hebben verworven.
Over de toelating tot lid beslist het bestuur.
Diegenen, die studeren voor het diploma Vinoloog van de Wijnacademie, kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.
Over de toelating tot aspirant-lid beslist het bestuur.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating van de leden en aspirant-leden als bedoeld in lid 1 en 2 zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.
De vereniging houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden en aspirant-leden zijn opgenomen.


ARTIKEL 8
Het bestuur kan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en niet in het bezit zijn van het diploma Vinoloog van de Wijnacademie, benoemen tot geassocieerd lid.
Geassocieerde leden zijn geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, doch hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen zonder stemrecht.
Geassocieerde leden zijn niet gehouden tot het betalen van een contributiebijdrage.
Geassocieerde leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging onder voorwaarden gelijk aan die van de leden.
Het bestuur kan op enig moment de benoeming tot geassocieerd lid herroepen.


SCHORSING
ARTIKEL 9
Het bestuur kan een lid of aspirant-lid schorsen in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 10.

Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door kennisgeving aan het geschorste lid of aspirant-lid van een besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al het dienaangaande in artikel 10 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.

EINDE LIDMAATSCHAP LEDEN, ERELEDEN EN ASPIRANT-LEDEN
ARTIKEL 10
Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden;
b) opzegging;
c) opzegging door de vereniging;
d) ontzetting.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid of aspirant-lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid, aspirant-lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid of aspirant-lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid of aspirant-lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm tot fusie of tot splitsing.
Een lid of aspirant-lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid of aspirant-lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid of aspirant-lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting is de betrokkene bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de commissie van beroep. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een aspirant-lid kan niet in beroep gaan tegen een opzegging of ontzetting.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN ASPIRANT-LEDEN
ARTIKEL 11
De leden en aspirant-leden van de vereniging zijn verplicht:

de statuten en de reglementen van de vereniging als­mede de be­sluiten van hun organen na te le­ven;
de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
er voor te zorgen dat de belangen of het aan­zien van de vereniging door hun toe­doen niet op on­toelaatbare wijze worden geschaad;
tot betaling van contributie, zulks met in­achtne­ming van het daaromtrent in de statuten en het huishou­delijk regle­ment bepaalde.


GELDMIDDELEN
ARTIKEL 12
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, bijdragen van sponsoren, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere, al dan niet toevallige, baten.
Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Ieder lid en aspirant-lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten ter zake van door leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boeten.


BESTUUR
ARTIKEL 13
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het besturen van de vereniging opgedragen aan een bestuur bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van de vorige zin door de algemene vergadering bepaald.
De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De leden van het bestuur dienen lid te zijn van de vereniging.
Mocht het aantal leden van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden of vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het bestuur. Het bestuur is in dat geval verplicht ten spoedigste een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van vier (4) jaar. Elk bestuurslid treedt aldus af in de 4e jaarlijkse algemene vergadering, volgend op die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Een aftredend bestuurslid treedt af en het nieuw benoemd bestuurslid treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond.
Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens beperkingen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.


ARTIKEL 14
De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.
Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn werkzaamheden, met inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Tot uiterlijk zes (6) dagen vóór de algemene vergadering, waarin verkiezing van een bestuurslid/leden op de agenda staat, heeft ieder stemgerechtigd lid het recht bij het bestuur schriftelijk kandidaten te stellen.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 15
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen twee (2) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a) beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 10 .
b) verloop van de termijn genoemd in artikel 13 lid 4.


VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 16
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.


ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls als dit wenselijk wordt geacht of wanneer het daartoe door de wet of statuten verplicht is, doch tenminste éénmaal per jaar.
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur uiterlijk de twintigste dag vóór die algemene ledenvergadering, met opgave van tijd en plaats van die algemene ledenvergadering. De leden, aspirant-leden en geassocieerde leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging vergezeld van een agenda.
De voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Ingeval van ontstentenis benoemt de algemene vergadering uit de andere bestuursleden een voorzitter en/of secretaris. Is geen der bestuursleden ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Op verzoek van tenminste één/vijfde deel van de leden, bevoegd tot stemmen op de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan één maand na ontvangst van dit verzoek. Dit verzoek dient met redenen omkleed te zijn en te worden vergezeld van een agenda.
Indien door het bestuur aan dit verzoek binnen de gestelde termijn in lid 5 van dit artikel geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van de vergadering notulen gemaakt, welke door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

TOEGANG EN STEMRECHT ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 18
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, aspirantleden en geassocieerde leden en zij zijn gerechtigd het woord te voeren.
Over de toelating van andere, dan in lid 1 van dit artikel bedoelde, personen beslist het bestuur.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 8, hebben geschorste leden geen toegang tot de algemene vergadering.
Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft op de algemene vergadering één stem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen.
Aspirant-leden en geassocieerde leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering en kunnen niet als gevolmachtigden optreden.


ARTIKEL 19
Stemmingen in de algemene ledenvergaderingen geschieden, tenzij bij wet of in deze statuten anders is bepaald, met inachtneming van het navolgende:
a) stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen geschieden schriftelijk met gesloten briefjes, één en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één der stemgerechtigden een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
b) besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij bij wet of de statuten anders is bepaald.
c) indien de stemmen over zaken staken, is het voorstel verworpen.
d) bij stemmen over personen wordt bij stakende stemmen een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.
e) onder geldig uitgebrachte stemmen worden niet verstaan blanco stemmen en met naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.


COMMISSIES
ARTIKEL 20
De vereniging kent de volgende commissies :
a) commissie van beroep
b) financiële controle commissie
c) door het bestuur ingestelde commissies ter realisering van de doelstellingen omschreven in artikel 2 lid 2.
De commissie van beroep wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en heeft tot doel kennis te nemen van ingestelde beroepen op besluiten van het bestuur en ter zake hiervan een oordeel te vellen.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels en voorschriften gegeven
aangaande de organisatie en het functioneren van deze commissie.
De financiële controle commissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en heeft tot doel de balans en staat van baten en lasten met toelichting te onderzoeken en van haar bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels en voorschriften gegeven aangaande de organisatie en het functioneren van deze commissie.
De door het bestuur ingestelde commissies brengen regelmatig verslag uit aan het bestuur, die de activiteiten beoordeelt en verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels en voorschriften gegeven worden voor de taken en het functioneren van deze commissies.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 21
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
De financiële controle commissie brengt op de algemene ledenvergadering vermeld in lid 2 van dit artikel schriftelijk of mondeling verslag uit van haar bevindingen ten aanzien van de controle van de balans en de staat van baten en lasten met een advies omtrent het gevoerde financiële beleid.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren.
Het bestuur overlegt tezamen met de balans en staat van baten en lasten over het afgelopen jaar een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar met toelichting aan de algemene ledenvergadering en legt deze begroting ter goedkeuring voor.
Het bestuur is verplicht aan leden desgevraagd inzage te geven in de boeken en andere bescheiden van vereniging.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 22
De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene vergadering wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd en aangevuld op de wijze als daarin bepaald. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de statuten.
Het huishoudelijk reglement bevat al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene ledenvergadering, waarbij artikel 23 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing is.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 23
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, onder gelijktijdige mededeling van de tekst van de voorgestelde wijziging . De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste twintig dagen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een schriftelijk bijeengeroepen algemene ledenvergadering waar tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden waarin het voorstel, zoals dit in de vorige algemene ledenvergadering aan de orde is geweest, bij gewone meerderheid der geldige stemmen kan worden aangenomen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Het bestuur is gehouden een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, te deponeren.


ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 24
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 ,2 en 3 van artikel 23 is ten aanzien van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing.
Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, wordt naar evenredigheid overgedragen aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering aan hetgeen na voldoening van
de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging zal overblijven echter ook een andere bestemming worden gegeven.
De algemene vergadering benoemt de persoon die de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren dient te bewaren.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 25
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
In spoedgevallen van deze aard beslist het bestuur met eenstemmigheid onder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk reglement van de vereniging
“De Verenigde Vinologen Nederland “
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 maart 2019

ALGEMEEN
Artikel 1
Krachtens artikel 22 van de statuten van de vereniging geeft het reglement waar en indien nodig nadere regels voor beleid en bestuur van de vereniging.

AANMELDING LEDEN/ASPIRANT-LEDEN
Artikel 2
De ledenadministrateur is belast met de afwikkeling van aanmeldingen, opzeggingen en mutaties in het ledenbestand. Aanmeldingen kunnen alleen via de website plaatsvinden. Opzeggingen kunnen zowel elektronisch of schriftelijk gebeuren.

Artikel 3
Van de inschrijving tot lid of aspirant-lid wordt de aanmelder/aanmeldster door de ledenadministrateur geïnformeerd door middel van een welkomstbrief, met informatie over de activiteiten van de vereniging.

Artikel 4
Mutaties in de gegevens van leden kunnen door de leden zelf doorgevoerd worden via de website. Hiertoe krijgt elk lid bij inschrijving een individuele toegangscode en wachtwoord. Deze gegevens zijn door de leden op te vragen bij de ledenadministrateur, indien deze aan het lid niet bekend mochten zijn. Opgegeven schriftelijke mutaties worden door de ledenadministrateur doorgevoerd.

Artikel 5
1. Het bestuur kan, indien zij dit in het belang van de vereniging acht, een
inschrijving tot lid of aspirant-lid weigeren. De aanvrager wordt van deze
beslissing door het bestuur op de hoogte gesteld.
2. Een dergelijk besluit brengt het bestuur, met redenen omkleed, ter kennis van
de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan dit besluit
bekrachtigen of vernietigen.

OPZEGGING LEDEN/ ASPIRANT-LEDEN
Artikel 6
1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of aspirant-lid kan zowel
elektronisch(via e-mail) of schriftelijk geschieden.
2. De opzegging wordt door de ledenadministrateur schriftelijk of elektronisch
bevestigd met vermelding van de beëindingsdatum van het lidmaatschap.
Opzeggingen moeten geschieden conform artikel 10 van de statuten.

Artikel 7
1. Indien een opzeggend lid of aspirant-lid niet aan alle verplichtingen, opgelegd
door statuten en dit reglement, heeft voldaan wordt de opzegging niet
geëffectueerd.
2. Opzegging gaat dan in op het tijdstip dat aan alle verplichtingen is voldaan
met inachtneming van de opzeggingstermijn vermeld in artikel 10 lid 3 van de
statuten.

CONTRIBUTIES
Artikel 8
De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de jaarlijkse
contributie voor leden en aspirant-leden vast voor het jaar volgend op de datum van de algemene ledenvergadering.

Artikel 9
1. Bij aanmelding als lid of aspirant-lid is automatische incasso van de contributie
verplicht gesteld.
2. Voor leden, die op basis van historische gronden, geen automatische incasso
hebben afgegeven geldt een toeslag op de jaarlijkse contributie te bepalen
door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
3. De status per 1 januari van een jaar is bepalend voor de te betalen contributie
over dat jaar. Indien men (aspirant) lid wordt na 1 januari wordt over dat eerste
jaar geen contributie geheven. Voorwaarde is wel dat het een eerste
lidmaatschap betreft.
4. Het bestuur kan van het bepaalde in lid 3 van dit artikel afwijken.
Artikel 10 De contributie voor aspirant-leden bedraagt maximaal 55% van het contributiebedrag voor leden.

Artikel 11
1. Het bestuur kan, op grond van gewichtige redenen, leden gedeeltelijke of
gehele ontheffing van contributie verlenen voor een periode van maximaal
twee jaar.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

BESTUUR
Artikel 12
Het bestuur bestaat uit 4 tot 7 leden, waaronder ;
* voorzitter
* secretaris/ledenadministrateur
* penningmeester
* bestuurslid Educatie
* bestuurslid Activiteiten
* bestuurslid Public relations, communicatie en ledenwerving

Artikel 13
Bestuursleden kunnen op voordracht herbenoemd worden voor maximaal twee
termijnen van 4 jaar. De algemene ledenvergadering kan hier met algemene
stemmen van afwijken.

Artikel 14
De secretaris stelt een rooster van aftreden van bestuursleden op met nominaties benoeming c.q. herbenoeming en stelt dit ter kennis aan de algemene vergadering.

Artikel 15
1. Het bestuur komt zo vaak bijeen als nodig geacht wordt doch minimaal
driemaal per verenigingsjaar.
2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Indien op een officiële bestuursvergadering met convocatie van de secretaris
vier bestuursleden aanwezig zijn kunnen rechtsgeldige besluiten genomen
worden.
4. Twee bestuursleden kunnen onder opgaaf van redenen, verzoeken tot een
bestuursvergadering uit te schrijven door de secretaris.

Artikel 16
Binnen het bestuur geldt de volgende taak verdeling :
1. De voorzitter is belast met externe contacten, leiden van de vergaderingen en
het toezicht op de bestuursorganen.
2. De secretaris is belast met de ledenadministratie en ledenbeheer met aan- en
afmeldingen en het verzorgen van alle bestuurs- en leden - vergaderingen,
agenda’s, notulen, vastleggen besluiten en actie lijsten, ontvangt en regelt alle
inkomende en uitgaande post, behalve die betreffende de Activiteiten- en de
Educatiecommissie.
3. De penningmeester is belast het financieel beheer, boekhouding en opstellen
jaarstukken en begrotingen. Tevens is de penningmeester belast met het
opstellen en verzending van de contributienota’s binnen 3 maanden na het
begin van het betreffende kalenderjaar en de inning daarvan.
4. Het bestuurslid Activiteiten is belast met alle te organiseren activiteiten die tot
doel hebben de verenigingsband te versterken. Het bestuurslid heeft de
leiding van de activiteitencommissie, in artikel 19 nader omschreven. Het
bestuurslid Educatie is belast met alle te organiseren activiteiten die tot doel
hebben het op peil houden en verbreden van de kennis op wijngebied van
leden en vinologen niet-leden. Het bestuurslid geeft leiding aan de commissie
Educatie en Nascholing, in artikel 20 nader omschreven.
5. Het bestuurslid Public relations, communicatie en ledenwerving is belast met
het bijhouden van de website, het onderhouden van de externe- en interne
communicatie, het bevorderen van de naamsbekendheid van de vereniging en
het werven van nieuwe leden.
6. Het bestuur kan van de taakverdeling conform de leden 1 tot en met 6 van dit
artikel afwijken als zij dit nodig vindt of in het belang van de vereniging acht,
met inachtneming van artikel 15.

COMMISSIES
Artikel 17
1. Door de algemene ledenvergadering wordt een commissie van beroep
ingesteld bestaande uit drie leden te benoemen uit leden en ereleden, niet
zijnde bestuursleden.
2. De commissie neemt kennis van ingestelde beroepen tegen besluiten van het
bestuur inzake schorsing, ontzetting en verplichtingen van leden en aspirantleden conform artikel 10 van de statuten.
3. De commissie geeft op basis van haar bevindingen een advies aan de
algemene ledenvergadering, die een beslissing over het ingestelde beroep
neemt.
4. Ieder jaar treedt één der leden van de commissie af volgens een door de
algemene vergadering vast te stellen rooster. Herbenoeming is altijd mogelijk.

Artikel 18
1. Door de algemene ledenvergadering wordt een Financiële Controle
Commissie ingesteld bestaande uit twee tot vier leden te benoemen uit leden
en ereleden, niet zijnde bestuursleden.
2. De commissie heeft tot doel het financieel beheer van de vereniging te
controleren en de balans en staat van baten en lasten van het afgelopen
verenigingsjaar op juistheid en volledigheid te onderzoeken en beoordelen.
3. De commissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering van haar
bevindingen en geeft een advies omtrent het door het bestuur gevoerde
beleid.
4. Het bestuur is verplicht de commissie alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
5. Ieder jaar treedt één der leden van de commissie af volgens een door de
algemene ledenvergadering vast te stellen rooster. Herbenoeming is mogelijk
voor maximaal vier jaar.

Artikel 19
1. Door het bestuur is een activiteitencommissie ingesteld bestaande uit
minimaal 3 leden.
2. De commissie is belast met de organisatie van activiteiten die bijdragen de
banden tussen de leden en aspirant-leden te versterken en de doelstellingen
van de vereniging te kunnen realiseren. Hieronder vallen ondermeer, maar
niet uitsluitend, Nieuwjaarsbijeenkomsten, Jubilea, Wijnreizen, Beursbezoeken
en de wedstrijd Vinoloog van het Jaar.
3. De commissie staat onder leiding van het bestuurslid Activiteiten, die verslag
van de activiteiten uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene
ledenvergadering.
4. De commissie krijgt bij de begroting van ieder kalenderjaar een budget
toegewezen en draagt de verantwoordelijkheid binnen dit budget te blijven,
tenzij het bestuur een overschrijding goedkeurt.
5. De bijdrage per deelnemer aan de verschillende activiteiten wordt door de
commissie vastgesteld met inachtneming van het budget.
6. Leden kunnen introducés uitnodigen en aanmelden voor de activiteiten
genoemd onder lid 2 van dit artikel. Introducés kunnen deelnemen aan deze
activiteiten indien en voor zover er plaatsen vrij zijn waarbij leden voorgaan.
7. De activiteitencommissie stelt de kostenbijdrage voor introducés vast.
8. Ereleden zijn bij nieuwjaarsbijeenkomsten, algemene ledenvergaderingen en
jubilea de gast van het bestuur.

Artikel 20
1. Door het bestuur is een commissie Educatie ingesteld bestaande uit minimaal
3 leden.
2. De commissie is belast met de organisatie van activiteiten die bijdragen tot het
op peil houden en verbreden van kennis op wijngebied van vinologen.
3. Onder haar activiteiten vallen ondermeer, maar niet uitsluitend,
nascholingscursussen, workshops, masterclasses, symposia en gerichte
opleidingen met kennisuitwisseling tussen leden.
4. De commissie staat onder leiding van het bestuurslid Educatie, die verslag
van de activiteiten uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene
ledenvergadering.
5. De commissie krijgt bij de begroting van ieder kalenderjaar een budget
toegewezen en draagt de verantwoordelijkheid binnen dit budget te blijven,
tenzij het bestuur een overschrijding goedkeurt.
6. De bijdrage per deelnemer aan de verschillende activiteiten wordt door de
commissie vastgesteld met inachtneming van het budget.
7. Vinologen die geen lid zijn van de vereniging kunnen op eigen aanvraag
deelnemen aan de nascholingscursussen die door en/of onder auspiciën van
de vereniging worden georganiseerd. De commissie Educatie stelt de
kostenbijdrage voor deze vinologen vast.
8. Leden kunnen introducés uitnodigen en aanmelden voor de overige
activiteiten van Educatie. Introducés kunnen deelnemen indien en voor zover
er plaatsen vrij zijn, waarbij leden voorgaan.
9. De commissie Educatie stelt de kostenbijdrage voor introducés vast.

Artikel 21
Het bestuur is bevoegd nieuwe commissies in het leven te roepen om de
doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren

Tel: 06-53235668
Mail: secretariaat@vinologen.net
Adres: Tollenslaan 2, 2111 CR Aerdenhout
KVK nummer: 40386237

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Alle Activiteiten menuarrow-rightcross-circle